Wprowadzenie

Związane z zakupem wyrobów relacje pomiędzy Użytkownikiem niniejszej strony („Użytkownik”) i firmą Prestigio Plaza Ltd z siedzibą przy 43 Kolonakiou Str., 4103, Limassol, Cypr, zarejestrowaną pod numerem 166866, numer płatnika VAT CY 10166866Y („my”, „Sklep” lub „firma Prestigio”) podlegają „Warunkom ogólnym” („Warunki”). Celem niniejszych „Warunków” jest zapewnienie ochrony praw Użytkowników (naszych Klientów), a także naszych praw. Składając zamówienie, Użytkownik zawiera wiążącą prawnie umowę ze Sklepem i akceptuje warunki opisane poniżej.

Zamawianie

Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym polega na wykonaniu 4 prostych czynności. Po dodaniu wybranych pozycji do „koszyka” należy kliknąć przycisk „Zapłać”, a następnie:

 • zalogować się w Sklepie (nowy Użytkownik musi się wcześniej zarejestrować),
 • sprawdzić dane do płatności wprowadzone na koncie Użytkownika,
 • wybrać adres dostawy lub wprowadzić nowy,
 • sprawdzić i potwierdzić zamówienie,
 • wybrać sposób zrealizowania zapłaty i autoryzować płatność.

Zamówienie zostało złożone.

Po otrzymaniu zamówienia przystępujemy do jego realizacji, wysyłając Użytkownikowi pisemne potwierdzenie przyjęcia na adres wskazany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zawiera następujące informacje:

 • data zamówienia,
 • nasze dane rejestracyjne i kontaktowe,
 • dane Użytkownika (Nabywcy),
 • wyszczególnienie zamówionych towarów,
 • ceny jednostkowe,
 • koszty dostawy,
 • łączna wartość zamówienia.

Po wysłaniu potwierdzenia zamówienia umowę uznaje się za zawartą. W tym momencie rachunek Użytkownika obciążany jest pełną ceną zamówienia.

Dostępność towarów

Informacje o dostępności towarów prezentowane są w czasie rzeczywistym na kartach produktowych i w tabelach zestawień wyrobów na stronie www.PrestigioPlaza.com.

Dostępność produktów zależy od kraju. By uniknąć ewentualnej pomyłki, należy wybrać właściwy kraj dostawy lub zalogować się na koncie przed rozpoczęciem zakupów. Ostateczna weryfikacja dostępności i możliwości dostarczenia towarów do danego kraju przeprowadzana jest na etapie potwierdzania zamówienia po zainicjowaniu płatności.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna w następujących przypadkach:

 • wyczerpanie zapasu;
 • brak możliwości dostarczenia towaru do wskazanego miejsca;
 • cena jednego lub większej liczby zamówionych wyrobów była nieprawidłowa z powodu naszego błędu lub z powodu otrzymania przez nas nieprawidłowej informacji cenowych od Dostawców.

W przypadku anulowania zamówienia powiadamiamy o tym fakcie Użytkownika i uznajemy zwrotnie jego rachunek w jak najkrótszym terminie (nie dłuższym niż 30 dni).

Informacje o prawie Użytkownika do anulowania zamówienia zawiera punkt „Zwroty i prawo do anulowania zamówienia”.

Informacje o wyrobach 

Dokładamy najwyższej staranności, publikując na stronach internetowych informacje o charakterystyce swych wyrobów – szczególnie w przypadku opisów technicznych pochodzących od naszych Partnerów i Dostawców oraz materiałów ilustracyjnych. Nie gwarantujemy jednak prawidłowości, kompletności, wiarygodności, czy aktualności opisów i innych treści.

Ceny sprzedaży

Aktualne ceny podawane na stronie www.PrestigioPlaza.com wyrażone są w euro i obejmują obowiązujący na Cyprze 15-procentowy podatek VAT wraz z pozostałymi narzutami. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. Te wyszczególniane są w formularzu zamówienia i doliczane do ceny wyrobów. Towary wysyłane poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) mogą podlegać dodatkowym cłom i innym opłatom w kraju wwozu. Takie dodatkowe koszty pokrywa Nabywca.

Towary zamawiane przez Nabywców spoza UE lub EOG, wysyłane poza ten obszar są zwolnione z podatku VAT. Nabywcy z UE będący płatnikami VAT, których zakupy kwalifikują się jako „nabycie wewnątrzwspólnotowe” mogą być uprawnieni do zerowej stawki VAT. Transakcje takie mogą zawierać tylko zarejestrowani Użytkownicy. Są one weryfikowane przez nasz Wydział Obsługi Klientów. Do chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia firma Prestigio może zmienić cenę dowolnego wyrobu według własnego uznania.

Dostawy do niektórych lub wszystkich krajów mogą być okazjonalnie objęte specjalnymi promocjami (np. „super-cena”, „zniżka przy zakupie łączonym” lub „wyprzedaż”). Informacje o promocjach publikowane są na bieżąco na stronie www.PrestigioPlaza.com.

Wszystkie ceny i rabaty dotyczą wyłącznie zakupów dokonywanych na stronie za pośrednictwem Internetu.

Metody płatności

Dostępne są następujące metody płatności:

 • kartą kredytową, w bezpiecznym serwisie MoneyBookers (wszystkie główne karty; dodatkowe informacje na stronie www.MoneyBookers.com
   
 • w serwisie Paypal (dodatkowe informacje o dostępności w poszczególnych krajach na stronie www.paypal.com
   
 • przelewem (realizacja zamówienia po uznaniu naszego rachunku):
  • Bank Of Cyprus
  • nr rachunku: 0385-01-005190-00
  • IBAN: CY74 0020 0385 0000 0001 0051 9000
  • SWIFT: BCYPCY2N

Dostawa

Sklep wysyła towary do 47 krajów Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (EMEA). Koszty przesyłki wykazywane są w zamówieniu odrębnie. Zależą one od miejsca przeznaczenia oraz wartości i wagi przesyłki.

Wszystkie terminy dostawy są wyrażone w dniach i mają charakter szacunkowy.

Towary wysyłamy na adres wskazany w zamówieniu. Wysyłkę realizujemy w jak najkrótszym terminie po zaakceptowaniu zamówienia, nie dłuższym niż 30 dni.

Towary wysyłane poza UE lub EOG mogą podlegać dodatkowo cłom i innym opłatom. Te dodatkowe koszty pokrywa Nabywca we własnym zakresie.

Monitorowanie zamówienia

Na stronie dostępna jest funkcja monitorowania zamówień.

Wystarczy kliknąć przycisk „Sprawdź status zamówienia” we własnym koncie i wprowadzić numer zamówienia. Informacja ta dostępna jest tylko po zalogowaniu się w bezpiecznej sekcji witryny www.PrestigioPlaza.com lub telefonicznie (numer telefonu na stronie „Dane kontaktowe”).

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Większość wyrobów objętych jest bezpośrednimi gwarancjami producentów. Warunki gwarancji i informacje o najbliższym punkcie serwisowym zawiera dokumentacja wyrobu lub dołączona karta gwarancyjna.

Rękojmia

Niezależnie od gwarancji udzielonych przez producentów, wszystkie wyroby objęte są rękojmią zgodności ze specyfikacjami i nie występowania wad ukrytych – zgodnie z uregulowaniami kraju przeznaczenia dotyczącymi ochrony konsumentów.

Zwroty

Prawo do anulowania zamówienia

Nabywcy przysługuje prawo do anulowania zamówienia i zwrócenia wyrobów w terminie 14 dni od ich dostarczenia.

Zamówienia nie można anulować w następujących przypadkach:

 • zamówienie dotyczyło czasopism,
 • Użytkownik naruszył opakowanie któregokolwiek z nośników oprogramowania,
 • zamówienie dotyczy wyrobów nietrwałych lub nie kwalifikujących się do zwrotu ze względu na ich charakter.

Jeśli wyrób nie spełnia oczekiwań, a Użytkownik chce go zwrócić, Użytkownik musi powiadomić nas pisemnie o zamiarze dokonania zwrotu we wspomnianym terminie 14 dni. Zawiadomienie można przesłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faksem (numer na stronie

„Dane kontaktowe”). Zawiadomienie telefoniczne jest niewystarczające.

W przypadku anulowania zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia towaru na własny koszt.

Użytkownik zobowiązany jest do należytego zadbania o wyroby przed ich zwróceniem. Muszą zostać zwrócone produkty, oryginalne opakowania, instrukcje, karty gwarancyjne i pozostała zawartość opakowań. Elementy te nie mogą być uszkodzone.

Cena zostanie zwrócona na rachunek Użytkownika w jak najkrótszym terminie (nie przekraczającym 30 dni) po otrzymaniu przez nas wyrobów w komplecie, w stanie w jakim zostały dostarczone Użytkownikowi. W przypadku nie zwrócenia jakiejkolwiek części zawartości lub nie pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej, odpowiednie koszty zostaną odliczone od kwoty zwracanej Użytkownikowi.

Wadliwość wyrobów w chwili dostarczenia

Jeśli wyrób jest wadliwy lub niesprawny w chwili dostarczenia, przed odesłaniem go należy nas powiadomić o tym fakcie, wysyłając wiadomość na jeden z podanych adresów poczty elektronicznej. Zwrot wyrobu z wadą fabryczną uznajemy za oczywisty. Do wyrobu należy dołączyć opis wady i dane osoby, na którą ma zostać wystawiony czek refundacyjny. W tym przypadku nie zwracamy kosztów przesyłki.

Wadliwość wyrobu w chwili dostarczenia można zgłosić w terminie do 28 dni od odbioru. Po upływie tego terminu reklamację należy złożyć u producenta (jeśli udzielił on gwarancji) lub postąpić zgodnie z postanowieniami uregulowań prawnych dotyczących ochrony konsumentów.

Towary uszkodzone w transporcie

Jeśli dostarczony wyrób uległ uszkodzeniu w transporcie, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego szczegółowego poinformowania nas o tym problemie. Użytkownik musi zachować wszystkie opakowania, ponieważ stanowią one niezbędny dowód w postępowaniu reklamacyjnym u przewoźnika. Jeśli Użytkownik nie zwróci wszystkich opakowań, utraci prawo do wymiany uszkodzonego towaru na nowy.

Uszkodzenie wyrobu musi zostać zgłoszone w terminie 7 dni od odbioru.

Towary dostarczone omyłkowo

W przypadku otrzymania towaru innego niż zamówiony Użytkownik powinien skontaktować się z nami jak najszybciej – przed odesłaniem – w celu zorganizowania zamiany. W tym przypadku zwracamy koszt wysyłki zwrotnej w gotówce, notą uznaniową lub w towarze (wg naszego uznania).

Otrzymanie niewłaściwego wyrobu musi zostać zgłoszone w terminie 7 dni od odbioru.

Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku niezgodności z zamówieniem, uszkodzenia, wadliwości lub nieprawidłowej ilości dostarczonych przez nas towarów, o ile Użytkownik nie powiadomi nas o problemie pisemnie w terminie wskazanym powyżej.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku nie dostarczenia zamówionych towarów w terminie 30 dni od zamówienia – w tym przypadku Użytkownik musi zawiadomić nas w terminie 40 dni od daty złożenia zamówienia.

O ile nie jest to sprzeczne z miejscowymi uregulowaniami, firma Prestigio nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie lub następcze, strat ani wydatki (w tym utrata zysków lub zamówień bądź uszczerbek na wizerunku) wynikłe z jakiegokolwiek problemu zgłoszonego przez Użytkownika, a także nie będzie zobowiązana do zapłacenia Użytkownikowi jakichkolwiek kwot tytułem odszkodowania oprócz zwrócenia ceny zakwestionowanych wyrobów.

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych, a w tym uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia celne, wwozowe i inne niezbędne dla dokonania zakupu na naszej stronie. Należy pamiętać, że miejscowe uregulowania mogą zabraniać wywozu lub wwozu niektórych towarów. Nie składamy żadnych oświadczeń i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wwozu lub wywozu towarów nabywanych przez Użytkownika.

Bez względu na powyższe postanowienia, żaden z niniejszych warunków nie służy wyłączeniu lub ograniczeniu jakichkolwiek praw przysługujących Użytkownikowi jako konsumentowi z mocy miejscowych uregulowań, jakichkolwiek innych niezbywalnych praw ustawowych, ani naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika za obrażenia ciała wynikającej z naszego zaniedbania.

Zdarzenia niezależne od nas

Firma Prestigio nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie zamówionych towarów, zwłokę w dostawie, ani za jakiekolwiek uszkodzenia lub wady dostarczonych towarów jeśli sytuacja ta wynika ze zdarzeń lub okoliczności niezależnych od firmy (strajk, spór pracowniczy, awaria systemu, brak dostępu do Internetu, powódź, pożar, eksplozja, wypadek, itp.).

Konta, hasła i bezpieczeństwo

Warunkiem korzystania z niektórych funkcji lub usług udostępnianych przez Sklep może być utworzenie konta Użytkownika (z identyfikatorem użytkownika i hasłem). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochowanie poufności informacji dotyczących konta (w tym hasła), a także za wszystkie następstwa ujawnienia tych informacji. Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia nas o każdym przypadku nieupoważnionego użycia konta lub hasła, a także o każdym innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez nas lub przez jakiegokolwiek innego użytkownika strony w związku z nieupoważnionym wykorzystaniem identyfikatora, hasła lub konta Użytkownika.

Korzystanie przez Użytkownika z identyfikatora, hasła lub konta innej osoby bez uzyskania jej wyraźnej zgody jest zabronione. Nie odpowiadamy za żadne szkody lub straty wynikające z niewypełnienia powyższych obowiązków.

Ochrona danych osobowych

Użytkownik akceptuje warunki naszego Regulaminu ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości i akceptuje fakt, że wymiana danych w Internecie nie przebiega nigdy w warunkach pełnej prywatności i bezpieczeństwa. Użytkownik jest świadomy faktu, że każda przesłana do nas wiadomość lub informacja może zostać odczytana lub przejęta przez strony trzecie nawet wtedy, gdy sesja łączności (na przykład przesyłanie danych karty kredytowej) jest szyfrowana.

Obowiązujące prawo

Niniejsze „Warunki” oraz wszystkie transakcje związane ze stroną i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z jakiejkolwiek transakcji zrealizowanej na stronie podlegają prawu cypryjskiemu i niewyłącznej właściwości sądów na Cyprze.

Całość umowy

Niniejsze „Warunki”, aktualne ceny naszego Sklepu, Regulamin dostaw, dane kontaktowe i Regulamin ochrony danych osobowych stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem i nami w odniesieniu do towarów dostarczanych przez nas Użytkownikowi. Żadna informacja przekazana przez jakiegokolwiek sprzedawcę w naszym imieniu nie zostanie uznana za zmianę niniejszych „Warunków” ani za upoważnione oświadczenie dotyczące charakteru lub jakości któregokolwiek z oferowanych przez nas towarów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawdziwość takiego oświadczenia ani za wprowadzenie przez nie Użytkownika w błąd, o ile złożenie takiego oświadczenia nie stanowi przypadku rozmyślnego oszustwa lub wprowadzenia w błąd.

Niniejsze „Warunki” dotyczą wyłącznie tej strony. Wszystkie inne wywołane stąd strony WWW podlegają odrębnym warunkom ustanowionym przez ich właścicieli. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści lub funkcjonowanie witryn internetowych, na które nie mamy wpływu.