Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Prestigio

Ogólne warunki gwarancji

Firma Prestigio udziela ograniczonej gwarancji na wszystkie wyroby swej marki. Każdy produkt sprzedany po raz pierwszy końcowemu użytkownikowi objęty jest gwarancją sprawności komponentów i prawidłowego wykonania (z zastrzeżeniem wymogu prawidłowego korzystania w sposób opisany w dokumentacji). Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu.

Wszystkie reklamowane produkty wysłane do autoryzowanego serwisu muszą zawierać wszystkie akcesoria, które zostały pierwotnie dołączone do produktu. Odstąpienie od umowy możliwe będzie wyłącznie po dostarczeniu kompletnego produktu, włącznie z akcesoriami. W przypadku niekompletnych akcesoriów, zostanie to potrącone z noty kredytowej.

Akcesoria Cena
Zasilacz 16 zł
Słuchawki 6 zł
Kabel USB 6 zł
Kabel OTG 6 zł
Kabel HDMI 12 zł
Etui 6 zł
Uchwyt/Przyssawka 12 zł
SD-card (separate) -
Ładowarka samochodowa 12 zł
Charging cable 6 zł
Rechargeable Battery 20 zł
CD -
Rysik 4 zł
Electronic Pen 4 zł
Kabel AV 6 zł

Uwaga: Potwierdzeniem daty zakupu są oryginalna faktura (lub oryginalny paragon) oraz karta gwarancyjna z wpisaną datą zakupu, numerem modelu i numerem seryjnym.

Okresy gwarancji udzielanych na wyroby firmy Prestigio

Okresy gwarancji na konkretne produkty Prestigio można znaleźć w indywidualnych warunkach gwarancji określonych na karcie gwarancyjnej produktu i/lub w jego specyfikacji.

Okresy gwarancyjne dla produktów Prestigio:

Rodzaj urządzenia Okres gwarancyjny, w miesiącach
Nawigacje 12
Czytniki e-booków 12
Tablety 12
Wideorejestratory 12
Smartfony 12
MultiBoard 12
Digital Signage 12
Klawiatury, myszki, kamerki internetowe, pamięci USB, dyski zewnętrzne, MultiCenter, MultiScreen, Smart Pedometer, wagi elektroniczne 12

 

Wyjątki:
Okres gwarancyjny dla zewnętrznych urządzeń zasilających, pilotów, akumulatorów wyjmowanych, baz, podpórek i innych akcesoriów wynosi 6 miesięcy.

Okres gwarancyjny producenta wynosi 1 rok od daty sprzedaży detalicznej. Zależnie od obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących towarów konsumpcyjnych kupującemu mogą przysługiwać również inne prawa. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie ma wpływu na wspomniane prawa.

Gwarancja na system

Firma Prestigio zobowiązuje się do dokonania w okresie gwarancji naprawy lub wymiany (wg własnego uznania) wadliwych części reklamowanego wyrobu marki Prestigio (z wyłączeniem przypadków wymienionych niniejszym dokumencie w klauzuli „Ograniczenie odpowiedzialności”.

Niniejsza Ograniczona gwarancja obejmuje koszty części i robocizny poniesione w przywracaniu pełnej sprawności wyrobu. Firma Prestigio dokona naprawy lub wymiany (wg własnego uznania) każdego wadliwego wyrobu objętego niniejszą Ograniczoną gwarancją lub jego komponentu wyrobem lub komponentem nowym bądź zregenerowanym, równoważnym nowemu wyrobowi lub komponentowi pod względem funkcjonalności i charakterystyki. Naprawiony lub wymieniony wyrób lub komponent objęty jest gwarancją o dłuższym z następujących okresów: (i) pozostałość pierwotnego okresu gwarancji lub (ii) 6 miesięcy. Wszystkie wymienione wyroby i komponenty stają się własnością firmy Prestigio.

Ograniczona gwarancja na oprogramowanie

Firma Prestigio nie udziela żadnych gwarancji bezpośrednich ani domniemanych na jakiekolwiek preinstalowane oprogramowanie ani na jego jakość, funkcjonalność lub zdatność do określonego zastosowania. Firma Prestigio nie gwarantuje również, że funkcje oprogramowania spełnią określone wymogi, bądź że oprogramowanie funkcjonować będzie w sposób nieprzerwany i bezbłędny. Oznacza to, że – w przypadku braku innych jednoznacznych postanowień – oprogramowanie sprzedawane jest „w istniejącej postaci”.

Korzystanie z serwisu gwarancyjnego

Serwis gwarancyjny wyrobów zakupionych i znajdujących się w danym kraju, dostarczanych przez Nabywców do Serwisu, świadczą miejscowe autoryzowane punkty serwisowe firmy Prestigio – z zastrzeżeniem warunków niniejszej Ograniczonej gwarancji.

Prawo do naprawy gwarancyjnej lub zwrócenia wyrobu przysługuje Nabywcy wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancyjnym. Dane teleadresowe punktów serwisowych firmy Prestigio dostępne są na stronie http://www.prestigio.pl/support/service-centers. W niektórych regionach lub krajach dostępna może być usługa odbioru reklamowanych i zwrotu naprawionych wyrobów przez Serwis.

Przed zareklamowaniem wyrobu firmy Prestigio Nabywca powinien:

1. Sporządzić kopię zapasową wszystkich istotnych danych, a następnie usunąć (w razie potrzeby) informacje poufne i prywatne z nośników stałych (np. twardy dysk lub pamięć wewnętrzna telefonu) oraz wyjąć nośniki zawierające takie dane (np. dysk optyczny lub karta pamięci). Firma Prestigio i jej Serwis nie odpowiadają za uszkodzenie lub utratę jakichkolwiek programów lub danych.

2. Zapisać nazwę modelu i numer seryjny oraz sporządzić opis problemu. Zalecane jest zarejestrowanie reklamacji na stronie http://www.prestigio.pl/support/feedback i wydrukowanie wypełnionego formularza zgłoszenia.

3. Zapoznać się z instrukcjami użytkowania wyrobu i rozwiązywania problemów zamieszczonymi w dokumentacji użytkownika lub na stronie http://www.prestigio.pl/support/faq.

4. Przed przekazaniem wyrobu Serwisowi wyzerować system, by przywrócić jego domyślną konfigurację. Należy również usunąć opcjonalne akcesoria, zewnętrzne połączenia i samodzielnie zainstalowane oprogramowanie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Prestigio zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w razie wątpliwości. Przysługuje jej również prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu wyrobu jako objętego gwarancją. Ograniczona gwarancja wygasa w następujących przypadkach:

 • przypadkowe uszkodzenie wyrobu (np. wskutek pożaru, zalania, podmuchu wiatru, wstrząsu sejsmicznego, wyładowania atmosferycznego, itp.);
 • uszkodzenie lub niekompatybilność wyrobu wynikające z nieprawidłowej instalacji lub niezapewnienia odpowiednich warunków użytkowania (w tym m.in. warunki takie, jak niestabilne połączenie z jakąkolwiek siecią przewodową lub bezprzewodową, nieprawidłowe uziemienie, zewnętrzne pola elektromagnetyczne, bezpośrednie światło słoneczne, wysoka wilgotność, drgania, etc.);
 • uszkodzenie mechaniczne (uderzenie, upadek, zalanie lub zanurzenie);
 • uszkodzenie wynikające z nieupoważnionej naprawy lub demontażu;
 • uszkodzenie wynikające z nieprawidłowego użytkowania;
 • uszkodzenie spowodowane przez urządzenia peryferyjne innych producentów (w tym m.in. widoczne uszkodzenie płyty głównej lub innego komponentu elektronicznego, takie jak nadpalenie od iskry elektrycznej, stopienie, rozdzielenie itp.);
 • jakiekolwiek błędy wynikające z niekompatybilności oprogramowania, działania wirusów i nieupoważnionej modyfikacji wbudowanego oprogramowania (w tym BIOS’u);
 • pogorszenie stanu wynikające z normalnego użytkowania (dotyczy również obudów, nośników danych, podręczników i akumulatorów);
 • modyfikacja, usunięcie lub uniemożliwienie odczytania numeru seryjnego wyrobu (lub numerów seryjnych jego części);
 • pęknięcia i zadrapania wyświetlacza LCD i tworzyw oraz inne uszkodzenia związane z transportem lub użytkowaniem;
 • występowanie na wyświetlaczu maksymalnie dwóch (2) martwych pikseli (zgodnie z regulaminem producenta nie jest to usterka objęta gwarancją);
 • wypalenie na wyświetlaczu LCD obrazu wyświetlanego przez dłuższy czas (dłużej niż jeden dzień) i związane z tym problemy z jasnością.

Wyłączenie gwarancji

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE BEZPOŚREDNIE I DOMNIEMANE (W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE ZDATNOŚCI DO ODSPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEGO CELU), A TAKŻE WSZYSTKIE INNE ZOBOWIĄZANIA ZE STRONY FIRMY PRESTIGIO. FIRMA NIE PODEJMUJE I NIE UPOWAŻNIA ŻADNEGO PODMIOTU DO PODJĘCIA JAKICHKOLWIEK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ. POWYŻSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNYM ŹRÓDŁEM PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY W ODNIESIENIU DO WADLIWYCH LUB NIEZGODNYCH ZE SPECYFIKACJĄ WYROBÓW, A FIRMA PRESTIGIO NIE ODPOWIADA W ŻADNYM PRZYPADKU ZA KOSZTY WYMIANY WYROBU, KOSZTY INNYCH WYROBÓW LUB USŁUG, SKUTKI UTRATY DANYCH, SKUTKI USZKODZENIA LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANEGO WYPOSAŻENIA, ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE ZE STWIERDZONEJ WADLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI WYROBU FIRMY PRESTIGIO.

Niniejsza Ograniczona gwarancja nadaje Nabywcy określone, egzekwowalne prawa. W zależności od kraju stosowania gwarancji, Nabywcy mogą przysługiwać dodatkowe lub inne prawa. W celu szczegółowego ustalenia praw przysługujących Nabywcy zalecane jest zapoznanie się z obowiązującymi miejscowymi uregulowaniami prawnymi.

Wyroby firmy Prestigio nie zostały opracowane z myślą o wykorzystaniu ich w „zastosowaniach krytycznych”, takich jak systemy medyczne (np. podtrzymywania życia lub łączności z implantami), rozwiązania transportu publicznego lub towarowego, instalacje nuklearne lub inne zastosowania, w których niezadziałanie wyrobu mogłoby skutkować obrażeniami osób lub szkodami materialnymi.